زلزله یا زمین لرزه 4000 تومان

زلزله یا زمین لرزه

زلزله یا زمین لرزه زلزله یا زمین لرزه را می توان به عنوان تکانهای ناشی از عوامل طبیعی زمین، تعیف کرد. در بعضی موارد زمین لرزه خفیف است و خسارتی به بار نمی آورد ولی در موارد دیگر، شدت آن زیاد است [...]

مشاهده و خرید